Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční valná hromada SDH Kostelecké Horky

28. 12. 2007

V pátek 28. 12. 2007 se uskutečnila valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Kostelecké Horky. Bylo přítomno 50 členů SDH Kostelecké Horky a pozvaných hostů. Z hostů je nutné vyzdvihnout účast starosty okresního sdružení SDH bratra Antonína Ulrycha. Dále nás navštívil bratr Oldřich Horníček, člen výkonného výboru a zástupce SDH Borohrádek, zástupci okrsku č. 18 br. Břečťan a br. Sejkora, zástupci sborů z Běstovic, Bošína, Skořenic a další milí hosté. Nechyběl ani starosta obce Kostelecké Horky Luděk Luňák. Hlavním bodem schůze byla Zpráva starosty sboru Jana Starého o činnosti sboru za uplynulý rok. Honza Starý zhodnotil v pečlivě připravené zprávě naši činnost. Součástí scůze byla zpráva hospodářky a revizora sboru. Zapisovatelem byl br. David Dušánek a valnou hromadu vedl br. Luboš Kunart. Letošní valná hromada byla vzhledem k hojné účasti a úrovni důstojným zakončením našeho hasičského roku.

Usnesení z výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Kostelecké Horky

konané 28.prosince 2007 v Kosteleckých Horkách

1.členská základna bere na vědomí:

a/ zprávu o činnosti za uplynulý hasičský rok

b/ zprávu o výdajích, příjmech za uplynulý rok ve sborové pokladně

c/ zprávu kontrolní a revizní komise

2.ukládá plán práce a činností na hasičský rok 2008

- odborná příprava

a/ vyškolení velitelů a strojníků sboru

b/ příprava členů sboru pro získání odbornosti „Hasič III.stupně“

a „Preventista III.stupně“

c/ provádět teoretické školení a praktické nácviky pro zvýšení univerzálnosti

a připravenosti při různých zásahových činností všech členů sboru

- taktická příprava

a/ nácviky na různé typy hasičských soutěží

b/ účast na okrskové hasičském cvičení – Vrbice – 10.května 2008

c/ účast na hasičských soutěžích a pohárech v okolí

d/ příprava a uskutečnění 8.ročníku klasické hasičské soutěže „O horecký pohár“

v termínu 6.září 2008

- preventivní činnost

a/ kontrola a odzkoušení požárních hydrantů

b/ odzkoušení, následné vytvoření a označení odběrných míst na vodních zdrojích v obci

c/ zpracování zásahového protipožárního plánu obce

d/ ustanovení zásahové jednotky obce

f/ údržba a obnova výzbroje a výstroje sboru, podle momentální potřeby

- ostatní činnost sboru

a/ pomoc obci, dle možností a požadavků

b/ podchycení mladých následovníků pro náš sbor

- kulturní a společenské akce sboru

a/ tradiční hasičský bál v pátek 15.února 2008

b/ návštěva okolních sborů u příležitosti oslav a výročí

c/ podpoření kulturních a společenských akcí v obci i v hasičských sborech v okolí

v Kosteleckých Horkách 28.prosince 2007